Cynnydd yn araf ar orsaf Sanclêr yn cyfaddediad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod y cynnydd ar orsaf reilffordd arfaethedig Sanclêr yn parhau i fod yn rhwystredig o araf, yn dilyn cwestiwn yn y Senedd gan Cefin Campbell AS Plaid Cymru.

Caeodd gorsaf Sanclêr ym 1964, ac mae ymdrechion i'w hail-agor wedi bod yn mynd ymlaen ers y 1970au.

Roedd Llywodraeth y DU eisoes wedi ymrwymo £4.7 miliwn tuag at orsaf newydd. Gwnaed gwaith daear ac arolygu ar y safle rhwng mis Chwefror a mis Mawrth 2022 i ddechrau'r gwaith o uwchraddio ac ailagor yr orsaf.

Fodd bynnag, mae wedi dod i'r amlwg dros y misoedd diwethaf bod ansicrwydd yn parhau dros y cyllid y tu ôl i'r prosiect - gyda'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd yn cadarnhau bod costau'r wythnos hon wedi cynyddu'n sylweddol.

Wrth ymateb i gwestiwn gan Cefin Campbell yn y Senedd, cadarnhaodd Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd fod amcangyfrif o gost cynnig Sanclêr wedi:

"Mae wedi cynyddu'n sylweddol, fel y mae pob prosiect seilwaith yn wir, ac mae ein cyllideb gyfalaf wedi cael ei thorri 8% mewn termau real gan y Llywodraeth Geidwadol fel rhan o'r ymgyrch cyni o'u dewis. Yn y tymor byr, mae gennym fwlch ariannol heb ffordd glir iawn o fynd i'r afael ag ef."

Cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog hefyd fod Llywodraeth Cymru wedi bod mewn trafodaethau gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda ynglŷn â'r orsaf, fel rhan o gynllunio'r Bwrdd Iechyd ar gyfer ysbyty newydd yng Ngorllewin Cymru.

Yn ei gwestiwn, roedd Mr Campbell wedi amlinellu'r manteision economaidd ac amgylcheddol y gallai'r orsaf yn Sanclêr eu darparu i'r dref a'r ardal a mynegodd bryderon am yr oedi i'r prosiect.

Dywedodd Cefin Campbell, Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru:

"Does dim gwadu y byddai gorsaf newydd yn Sanclêr yn darparu cymaint o fanteision i'r dref a'r ardal - yn ogystal â chyrraedd targedau trafnidiaeth weithredol a datgarboneiddio ehangach Llywodraeth Cymru.

Fodd bynnag, mae'n fwyfwy amlwg bod oedi ac ansicrwydd cynyddol ynghylch ailddatblygu'r orsaf, a chroesais y cyfle i bwyso'r Dirprwy Weinidog ymhellach ar y pwynt hwn.

Byddwn yn annog Llywodraeth Cymru i weithio ochr yn ochr â rhanddeiliaid i sicrhau bod y prosiect hir-ddisgwyliedig hwn yn cael ei gyflawni a'i gyflwyno'n fuan."

Cafodd deiseb flaenorol a lansiwyd yn 2020 o blaid ailagor yr orsaf yn Sanclêr dros 1,200 o lofnodwyr.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aled Hughes
    published this page in Newyddion 2023-08-30 10:50:47 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd