Pryder am ddyfodol prosiectau bandllydan wrth i Broadway alw’r gweinyddwyr

Mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi mynegi pryderon yn dilyn y cyhoeddiad bod y gweithredwyr rhwydwaith bandllydan amgen, Broadway Partners, wedi galw eu gweinyddwyr. 

Roedd y cwmni wedi bod yn awyddus i ddatblygu rhwydwaith Ffibr i'r Adeilad eu hunain ar draws cymunedau gwledig canolbarth a gorllewin Cymru, gan ddefnyddio Cynllun Talebau Gigabeit Llywodraeth y DU i gysylltu tua 11,500 o adeiladau ar draws Ceredigion a Phowys â’u rhwydwaith ffibr llawn newydd. Roedd gwaith eisoes wedi ei ddechrau gan y cwmni ledled y gorllewin, gan gynnwys ardaloedd megis Dyffryn Cennen a Llanfihangel Aberbythych yn Sir Gaerfyrddin a Cheulan a Maesmawr a Melindwr yng ngogledd Ngheredigion.    

Fodd bynnag, yn dilyn cyhoeddiad yr wythnos diwethaf bod y cwmni wedi galw eu gweinyddwyr, mae gryn ansicr am sefyllfa’r busnes, a dyfodol eu prosiectau ledled canolbarth a gorllewin Cymru.  

Ymatebodd Ben Lake, Aelod Seneddol Ceredigion i’r newyddion gyda phryder, gan ddatgan: 

“Mae hwn yn ddatblygiad siomedig, ac yn un fydd yn achosi cryn bryder i nifer yng ngogledd Ceredigion a oedd wedi gweithio gyda’r cwmni i ddatblygu cynigion band eang ffibr ar gyfer eu cymunedau lleol. Byddaf yn codi’r mater gyda Llywodraeth y DU fel mater o frys fel nad yw’r cynnydd a wnaed ar y cynlluniau hyn yn cael ei golli. 

“Mae model cyllido presennol Llywodraeth y DU yn ei gwneud hi’n anodd i ddarparwyr rhwydwaith amgen lenwi’r bwlch cysylltedd mewn ardaloedd gwledig. Serch hynny, byddai’n briodol i Lywodraeth y DU ymyrryd i gefnogi’r cymunedau hyn, ac yn benodol helpu i nodi cwmni a all gymryd drosodd y cynlluniau sydd wedi’u gadael heb eu gorffen. Mae’r cymunedau hyn eisoes wedi aros yn llawer rhy hir am gysylltedd band eang digonol. Rhaid gwneud pob ymdrech i sicrhau nad yw’r cynlluniau’n cael eu gohirio ymhellach.” 

Cafodd ei sefyllfa ei chodi yn uniongyrchol yn y Senedd gan Cefin Campbell, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, gan alw am ddatganiad brys gan y Llywodraeth parthed y datblygiad. Nododd Mr Campbell: 

“Gwyddom fod cyflymder band eang yn parhau i fod yn annigonol mewn cymaint o ardaloedd gwledig ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru - gan achosi rhwystredigaeth ac aflonyddwch sylweddol.  

Roedd gwaith Broadway, a’i ryngweithio agos â chymunedau lleol ledled y rhanbarth yn lygedyn o obaith i nifer - ond mae’r ansicrwydd hyn ynghylch dyfodol y busnes a’u prosiectau bellach yn bryder mawr. Mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru, ynghyd â llywodraeth San Steffan, yn adolygu’r sefyllfa hon ac yn cefnogi’r cymunedau yr effeithir ar frys.” 

Ychwanegodd Adam Price, Aelod o'r Senedd dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

 

“Mae hyn yn newyddion sy’n peri mwy o bryder eto i’m hetholwyr sy’n parhau i’w chael yn anodd cael mynediad at fand eang dibynadwy. Mae nifer o gymunedau yn fy etholaeth i wedi aros yn lawer rhy hir i dderbyn y gwasanaeth hwn, ac mae’r datblygiad hwn yn peri rhwystr arall.

 

Mae cryn dipyn o ymdrech wedi’i wneud i’r cynllun hwn yn barod, a byddwn nawr yn gweithio gyda rhanddeiliaid perthnasol i sicrhau nad yw’r ymdrech hon yn mynd yn wastraff.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aled Hughes
    published this page in Newyddion 2023-08-30 10:19:39 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd