Cefin yn dysgu am lwyddiant Banc Bwndl Babi

Ymwelodd Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru â Phlant Dewi yn ddiweddar i ddysgu mwy am eu Banc Bwndel Babi sy’n cefnogi rhieni newydd sy’n wynebu heriau megis caledi ariannol, iechyd meddwl a cham-drin domestig.

Sefydlwyd y Banc Bwndel Babi yn 2016, ac mae’n gweithio ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, gydag eitemau ail law newydd ac o ansawdd da – gan gynnwys dillad, blancedi, cotiau a bygis – yn cael eu rhoi i’r prosiect a’u darparu i deuluoedd mewn angen naill ai drwy atgyfeiriadau gan weithwyr proffesiynol.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r galw am y cynllun wedi mynd o nerth i nerth, ac yn 2022, wrth i’r argyfwng costau byw ddwysau, darparodd Plant Dewi 204 o fwndeli i deuluoedd ar draws de orllewin Cymru.

Yn dilyn llwyddiant y cynllun, gyda chymorth sylfaen gref o wirfoddolwyr, mae Plant Dewi wedi mynd ymlaen i ddatblygu hybiau Banc Bwndeli Babi mewn 5 ardal ar draws gorllewin Cymru – Aberystwyth, Caerfyrddin, Cross Hands, Steynton a Doc Penfro – lle gall rhoddwyr ollwng eu heitemau a lle gall atgyfeirwyr godi bwndeli.

Wrth siarad yn dilyn ei ymweliad â Phlant Dewi, dywedodd Cefin Campbell MS:

“Cefais fy syfrdanu gan y gwaith gwych y mae Plant Dewi a’r tîm o wirfoddolwyr gweithgar yn ei wneud drwy’r cynllun Banc Bwndel Babi i gefnogi teuluoedd ar draws de orllewin Cymru.

Yn anffodus, gwyddom fod tlodi plant yn gyffredin mewn llawer o gymunedau ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru – gydag amcangyfrifon diweddar yn dangos bod dros draean o blant Sir Gaerfyrddin yn byw mewn tlodi. Mae costau byw cynyddol yn debygol o weld mwy o aelwydydd yn wynebu caledi ariannol ac ansicrwydd, ac felly ni ellir diystyru’r achubiaeth y mae Plant Dewi yn ei rhoi i gynifer o deuluoedd ar draws de orllewin Cymru.”

Ychwanegodd Catrin Eldred, Rheolwr Plant Dewi:

“Roeddwn yn falch iawn o groesawu Cefin Campbell i Blant Dewi a chael cyfle i drafod y gwaith rydym wedi bod yn ei wneud yn cefnogi teuluoedd ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro trwy brosiect Banc Bwndel Babanod.

Wrth i’r argyfwng costau byw ddwysau, rydym yn gweld galw cynyddol am gefnogaeth a chymorth ar draws gorllewin Cymru gan rieni newydd sy’n wynebu caledi ac ansicrwydd, ac roedd yn ddefnyddiol tynnu sylw Cefin at yr heriau hyn.”

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Banc Bwndel Babanod a ddarperir gan Plant Dewi, a sut i gyfrannu neu elwa o'r prosiect, e-bostiwch [email protected] - neu cysylltwch â Plant Dewi ar 01267 221551.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aled Hughes
    published this page in Newyddion 2023-02-23 13:50:17 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd