Lansio Grŵp Trawsbleidiol ar gwlân o Gymru

Daeth gwleidyddion o bedair plaid wleidyddol y Senedd at eu gilydd yn ddiweddar i ffurfio Grŵp Trawsbleidiol sy’n canolbwyntio ar hyrwyddo a thrafod gwlân o Gymru, a’r potensial enfawr sydd gan yr adnodd amryddawn hon. 

Mynychodd nifer o wleidyddion y cyfarfod cyntaf – gan gynnwys llefarwyr materion gwledig Plaid Cymru a’r Ceidwadwyr, Mabon ap Gwynfor AS a Samuel Kurtz AS, ac Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Jane Dodds AS. Yn ystod y cyfarfod etholwyd Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru yn gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol. 

Wrth siarad wedi ei benodi’n Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol, dywedodd Cefin Campbell AS

“Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael fy mhenodi’n Gadeirydd cyntaf ar y Grŵp Trawsbleidiol ar wlân o Gymru. Mae’r adnodd amryddawn hwn wedi’i blethu mor agos â hunaniaeth a hanes Cymru – o’i rôl mewn amaethyddiaeth i ddiwydiant gwlân hanesyddol Cymru. 

Does dim gwadu bod y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod heriol i’r sector gwlân, ond does dim dwywaith bod ganddo botensial enfawr fel ysgogiad i’n heconomïau gwledig, ac o ran gwireddu uchelgeisiau ehangach Llywodraeth Cymru o ran cynaliadwyedd a newid hinsawdd. Edrychaf ymlaen at weithio gyda chydweithwyr yn y Senedd a’r sector gwlân ehangach i ddeall a hyrwyddo’r cyfleoedd hyn yn well.” 

Bydd y Grŵp Trawsbleidiol yn cyfarfod tua unwaith bob tymor y Senedd, gyda Chynghrair Gwlân Cymru yn gyfrifol am ysgrifennyddiaeth y grŵp. 

Dywedodd Jacqui Pearce, Arweinydd Strategol Cynghrair Wlân Cymru: 

“Bydd sefydlu’r Grŵp Trawsbleidiol hwn yn helpu i sicrhau y bydd buddiannau gwlân Cymru wrth galon gwleidyddiaeth Cymru yn y Senedd. 

Mae gan Gymru’r potensial i fod yn arweinydd byd-eang yn y diwydiant gwlân. Mae gennym dros 3,000 o ffermwyr defaid a dros 70 o fridiau o ddefaid – ac mae ein bryniau Cymreig yn cynhyrchu 3 gwaith yn fwy o wlân y flwyddyn nag UDA a Chanada gyda’i gilydd. Fodd bynnag, mae’r diwydiant wedi bod yn dirywio ers tro, gyda rhyfeddodau gwlân Cymreig yn cael eu camddeall, yn cael eu tanddefnyddio a’u tanbrisio. 

Edrychaf ymlaen at y cyfraniad y gall y Grŵp hwn ei wneud i gefnogi ymdrechion pellach i hyrwyddo gwlân Cymreig.” 

Wrth gloi, dywedodd Samuel Kurtz AS, llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig dros Faterion Gwledig a’r Gymraeg: 

“Rwy’n croesawu sefydlu’r Grŵp Trawsbleidiol ar wlân o Gymru ac yn edrych ymlaen at y cyfraniad y gall ei wneud wrth weithio gyda diwydiant gwlân Cymru, y sector amaethyddiaeth a rhanddeiliaid eraill i helpu i sicrhau y gall yr adnodd Cymreig rhyfeddol hwn gyrraedd ei lawn botensial.” 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aled Hughes
    published this page in Newyddion 2023-02-23 13:33:29 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd