Galw ar weithredu am lifogydd ger Trimsaran

Bu i Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru gwrdd â thrigolion yn ardal Trimsaran i drafod pryderon ynghylch llifogydd rheolaidd yn yr ardal sy’n achosi gryn bryder i drigolion a busnesau lleol. 

Yn ystod y degawd diwethaf, mae Ffordd Capel Teilo rhwng Trimsaran a Chydweli wedi profi cynnydd mewn llifogydd sylweddol o’r Gwendraeth Fawr gerllaw - gan yn aml adael y ffordd dan ddŵr - gan rwystro mynediad i eiddo a busnesau cyfagos. 

Ynghyd â Chynghorydd Sir Trimsaran, Kim Broom, bu i Mr Campbell ymweld â'r ardal yn ddiweddar i drafod pryderon ynghylch y llifogydd gyda busnesau a thrigolion lleol. Yn ôl y preswylwyr, mae'r ffordd wedi cael ei gorlifo o leiaf 20 gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf yn unig - gan achosi problemau mynediad sylweddol sydd wedi bod yn niweidiol i fusnesau lleol, ac wedi gadael sawl cerbyd wedi'u ddifrodi. Cyfeiriwyd hefyd at ddigwyddiad blaenorol a welwyd ambiwlans a oedd yn cludo claf oedrannus yn dod yn sownd yn y dŵr llifogydd. 

Yn flaenorol, amlygwyd pryderon yn y Senedd ym mis Rhagfyr 2020 gan gyn-aelod Plaid Cymru, Helen Mary Jones, a bwysodd am ddull aml-asiantaeth o fynd i’r afael â’r broblem reolaidd. Gyda'r pandemig wedi amharu ar unrhyw obaith am gyfarfod safle, mae Mr Campbell bellach wedi galw eto ar yr awdurdodau i fynd i’r afael â’r sefyllfa ar frys. 

Dywedodd Cefin Campbell AS: 

“Mae’n amlwg o siarad â thrigolion a busnesau lleol bod y sefyllfa ynglŷn â’r llifogydd ar Ffordd Capel Teilo yn gwaethygu. Mae’r digwyddiadau cynyddol o lifogydd - tua 20 gwaith eleni yn unig - yn cael effaith niweidiol ar fusnesau lleol, yn ogystal ag achosi pryder cynyddol i les a diogelwch trigolion lleol. 

Rwyf wedi ysgrifennu at y rhanddeiliaid dan sylw yn eu hannog i weithredu dull amlasiantaethol o ymchwilio i'r sefyllfa, yn y gobaith y gellir cymryd camau priodol i fynd i'r afael â'r achlysuron hyn a'r pryderon real iawn y mae preswylwyr yn eu hwynebu yn llawer rhy aml. " 

Ychwanegodd Kim Broom, Cynghorydd Sir Plaid Cymru dros Drimsaran: 

“Rwy’n ddiolchgar i Cefin Campbell AS am gwrdd â thrigolion a busnesau lleol i drafod y sefyllfa. Yn anffodus, nid ydym yn sôn am lifogydd achlysurol ar y ffyrdd - ond yn hytrach llifogydd sy'n prysur ddod yn ddigwyddiad cyffredin. 

Mae'r ffordd yn aml dan ddŵr am sawl diwrnod, ac ar brydiau gellir gadael preswylwyr wedi’u hynysu yn llwyr - gan godi pryderon sylweddol yn amlwg am eu lles a'u diogelwch personol. Byddaf yn parhau i weithio gyda Mr Campbell a thrigolion lleol yn y gobaith y gall yr asiantaethau cyfrifol gymryd camau brys i fynd i’r afael â’r sefyllfa.” 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aled Hughes
    published this page in Newyddion 2021-12-07 17:03:55 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd