Galw am strategaeth i fynd i’r afael â’r ‘cylch dieflig’ o dlodi gwledig

Mae Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru wedi adnewyddu galwadau ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i ddatblygu strategaeth i fynd i’r afael â thlodi gwledig yng Nghymru.

Daw galwadau Mr Campbell yn dilyn ffigurau diweddar, ar ran y Glymblaid Dileu Tlodi Plant yn dangos bod gan ranbarth gwledig Canolbarth a Gorllewin Cymru'r cyfraddau tlodi plant ymysg yr uchaf yng Nghymru gyfan.

Yn ôl ffigyrau a gyhoeddwyd fel rhan o brosiect ymchwil gan Brifysgol Loughborough, fod dros draean o blant yng Ngheredigion, Sir Gâr a Phowys yn byw mewn tlodi - gyda’r ffigwr ar ei uchaf yn Sir Benfro, gyda 35.5% o blant yn byw mewn tlodi.

Wrth herio’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, i ymrwymo i ddatblygu strategaeth â ffocws ar fynd i’r afael â thlodi gwledig, tynnodd Mr Campbell sylw hefyd at heriau ehangach o fewn cymunedau gwledig sydd wedi sefydlu "cylch dieflig o dlodi gwledig" dros gyfnod o flynyddoedd a chenedlaethau lawer.

Dywedodd Cefin Campbell AS:

“Mae gwir raddfa tlodi yng nghefn gwlad Cymru yn aml yn cael ei guddio gan gyfoeth cymharol rhai ardaloedd gwledig.

Mae ein cymunedau cefn gwlad yn wynebu nifer o ffactorau unigryw sydd wedi cyfrannu tuag at gylch dieflig o dlodi parhaol sydd wedi hen ymwreiddio yn ein hardaloedd gwledig. Mae’r heriau yn cynnwys mynediad gwael i drafnidiaeth gyhoeddus, darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus anghyson, diffyg tai fforddiadwy, ac incwm cymharol isel a phrisiau uchel. Yn anffodus, mae’r argyfwng costau byw dros y misoedd diwethaf wedi gwaethygu’r ffactorau hyn, ac wedi taflu nifer o aelwydydd i mewn i galedi ariannol ac ansicrwydd pellach.”

Canfu ymchwil flaenorol gan Sefydliad Joseph Rowntree fod y mwyafrif o aelwydydd gwledig fel arfer yn gwario 10-20% yn fwy ar nwyddau a gwasanaethau bob dydd o gymharu â’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd mwy trefol. Atgyfnerthwyd fath duedd ymhellach mewn ymchwil diweddar gan yr elusen Sustrans, a nododd fod tlodi trafnidiaeth ar ei fwyaf nodedig ymysg ardaloedd o Gymru wledig – gyda aelwydydd yn gwario mwy na 10% o'i hincwm ar gostau rhedeg car.

Pwysleisiwyd anghyfaraleddau ariannol o’r fath ymhellach gydag ymchwil gan Sefydliad Bevan, a gyhoeddwyd y llynedd, a ganfu fod cyflog gweithiwr arferol yn Sir Benfro £346 y mis yn îs na’r ffigwr cyfartalog cyffelyb ar gyfer y DU.

Wrth gydnabod y dystiolaeth sylweddol hyn, ychwanegodd Cefin Campbell AS:

“Mae’r caledi sy’n wynebu cymunedau gwledig Cymru yn agoriad llygad - ac mae’n ddigon posibl y bydd diffyg gweithredu i fynd i’r afael â math dlodi yn ein cymunedau cefn gwlad yn dod yn waddol i ddegawdau o reolaeth Llafur Cymru yng Nghymru.

Mae’n hen bryd i Lywodraeth Cymru ymrwymo i fynd i’r afael â’r ffactorau unigryw hyn cyfrannu at y tlodi gwledig hwn, a gweithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau strategaeth a gweledigaeth i rymuso a chynorthwyo’r cymunedau hyn”.

Wrth ymateb i alwadau Mr Campbell am strategaeth tlodi wledig benodol, dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford:

"Dwi'n cydnabod bod yna ffactorau sy'n unigryw i bobl sy'n byw yng nghefn gwlad, a gallaf gytuno gyda beth ddywedodd yr Aelod. Ambell waith, mae'n anodd gweld tlodi mewn rhai cymunedau gwledig. Wrth gwrs, mae bob rhan o Gymru yn wynebu sialens ar hyn o bryd—pa un a'ch bod chi'n byw yn y Cymoedd, bod chi'n byw yng nghanol Caerdydd, mae sialensau unigryw i'w cael ym mhob man. Gallaf ddweud wrth yr Aelod y bydd cynllun yn dod lan. Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn gweithio ar hyn o bryd ar bethau ymarferol y gallwn ni wneud i helpu, yn enwedig ym maes tlodi plant."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aled Hughes
    published this page in Newyddion 2023-02-23 13:38:46 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd