Cefin Campbell yn galw ar y Prif Weinidog i flaenoriaethu adferiad canol trefi gwledig

Mae Cefin Campbell, Aelod Plaid Cymru o Senedd dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru wedi galw ar y Prif Weinidog i flaenoriaethu adfywio trefi gwledig.

Mae Cefin Campbell, Aelod Plaid Cymru o Senedd dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru wedi galw ar y Prif Weinidog i flaenoriaethu adfywio trefi gwledig.

Wrth siarad yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog ddydd Mawrth (02 Tachwedd) tynnodd Mr Campbell sylw at ddirywiad diweddar lawer o drefi a chymunedau gwledig, ac oblygiadau hyn ar genedlaethau’r dyfodol.

Canfu adroddiad diweddar gan Archwiliad Cymru fod penderfyniadau polisi'r gorffennol, newid mewn disgwyliadau cwsmeriaid a datblygiadau technolegol, bellach yn cael effaith andwyol ar lawer o ganol trefi Cymru. Tynnodd Mr Campbell sylw hefyd at effaith niweidiol pandemig Covid-19, ynghyd â Brexit, ar lawer o strydoedd mawr gwledig ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae ffigurau Archwilio Cymru cyfredol yn dangos bod 1 o bob 7 siop ar strydoedd mawr Cymru yn wag, gyda Mr Campbell yn nodi bod llawer o drefi marchnad gwledig wedi wynebu anterth y dirywiad economaidd gyda llawer o fanciau, swyddfeydd post a gwasanaethau hanfodol eraill yn cefnu ar eu cymunedau, gan arwain at ddirywiad pellach.

Yng Nghymru, rhwng 2012 a 2020, gostyngodd nifer y canghennau banciau a chymdeithasau adeiladu 28.8% gan ostwng o 695 i 495. Ar draws rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae llawer o drefi gan gynnwys Abergwaun ac Arberth, wedi eu gadael heb unrhyw fanc o gwbl.

Amlygodd Cefin Campbell MS, llefarydd Plaid Cymru dros Faterion Gwledig y tueddiadau pryderus a brofir ar lawer o strydoedd mawr ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru, gan ddweud:

“Beth rŷn ni'n gweld yw darlun o ddirywiad yn ein prif trefi marchnad ni ar draws y rhanbarth: siopau, banciau, tafarndai a swyddfeydd post yn cau; canol ein trefi yn wag, footfall yn mynd yn llai; gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu cwtogi, a nifer o fannau'n cael trafferth recriwtio meddygon teulu a deintyddion.”

Tynnodd Mr Campbell sylw hefyd at y dirywiad yn y ddarpariaeth drafnidiaeth gyhoeddus ddibynadwy mewn llawer o drefi gwledig - gan ei ddisgrifio fel “mwy o loteri na gwasanaeth”.

Gan alw ar Lywodraeth Cymru i flaenoriaethu adfywio gwledig ar frys, tynnodd Mr Campbell sylw hefyd at yr effaith negyddol yr oedd canol trefi yn dirywio yn ei chael ar gyfleoedd i genedlaethau iau - gyda 60% o ymatebwyr i Adroddiad Ymchwil Ieuenctid Gwledig Cymru yn nodi eu bod yn ystyried symud i dref neu ddinas lle mae cyfleoedd cyflogaeth yn well.

Ymatebodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford gan amddiffyn record Llywodraeth Cymru - gan honni “rŷn ni yn rhoi blaenoriaeth i helpu trefi yng nghefn gwlad i ddod dros yr effaith o coronafeirws ac i wynebu'r heriau sydd i ddod. Rŷn ni'n defnyddio nifer o'r pwerau sydd gyda ni yn barod”.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aled Hughes
    published this page in Newyddion 2021-11-03 14:49:44 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd